Ochrana osobných údajov


Informácie o spracovaní osobných údajov

Tešíme sa, že sa zaujímate o naše kurzy a ďalšie aktivity. V rámci nich používame aj vaše osobné údaje, aby sme vedeli lepšie pripraviť podujatia podľa vašich očakávaní a potrieb a vyhodnocovať ich úspešnosť.

Čo sú to osobné údaje?

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré sa týkajú dotknutých osôb, ktoré ich identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu osobu. Takými údajmi môže byť meno, priezvisko, adresa alebo rodné číslo, fotografie prípadne kamerový záznam.

Kto pracuje s vašimi dátami?

Spoločnosť Selfactory, s.r.o. so sídlom Pri nemocnici 7, 040 01 Košice, IČO: 52325300 je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov, v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení. Garantujeme bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb (GDPR) pri ich spracúvaní a o voľnom pohybe takýchto údajov. Vo veci uplatnenia vašich práv oblasti ochrany osobných údajov môžete kedykoľvek kontaktovať Zodpovednú osobu na info@selfactory.sk. Zodpovedná osoba zodpovie otázky k informáciám obsiahnutým v tomto dokumente.

Aké údaje zhromažďujeme?

Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli dobrovoľne a to vyjadrením „Súhlasu so spracovaním osobných údajov“, máme uložené v našich interných databázach. Spracovávané osobné údaje zahŕňajú najmä: meno, priezvisko, emailovú adresu, titul, adresu bydliska, fakturačnú adresu, názov školy alebo názov pracoviska, názov pracovnej pozície, telefónne číslo, rok narodenia, fotografiu. V súvislosti s elektronickým prístupom k našej webovej stránke sú spracované aj IP adresa a súbory cookies.

Aký je účel spracovania vašich osobných údajov?

Hlavným účelom spracovania vašich osobných údajov je realizácia vzdelávacích kurzov, poskytovanie platenej praxe a iných podujatí, a taktiež pre účely vnútornej komunikácie s vami (zasielanie informácií o pripravovaných akciách a podujatiach, poďakovaní, dotazníkov a iných správ).

 • mzdy a personalistika
 • účtovné doklady – zmluvy, faktúry, iné dokumenty
 • evidencia obchodných partnerov – vizitky, ponuky, kontaktné údaje, iná dokumentácia
 • propagácia – newsletter, sociálne siete, webová stránka, iné média, fotografie, dokumentácia, propagačné materiály
 • správa registratúry – kniha došlej a odoslanej pošty, spisy, iná dokumentácia
 • firemná agenda – formuláre,zmluvy, dohody, spisy, dokumentácia,
 • cookies – web stránky prevádzkovateľa, záznamy, iná dokumentácia
 • spotrebiteľské súťaže – príprava, organizácia a realizácia spotrebiteľskej súťaže a spracovanie súvisiacej agendy
 • evidencie a vybavovanie reklamácií,
 • vybavovanie sťažností a žiadostí,
 • výberové konania na voľné pracovné miesta, absolvovanie praxe študentov a stážistov,
 • ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia,
 • získanie kontaktných údajov dotknutej osoby, ako sú meno, priezvisko, adresa, e-mail pre potreby poštového alebo telefonického styku,
 • archivácie a štatistické účely,

Ako dlho a akým spôsobom spracúvame osobné údaje ?

Vaše osobné údaje spracúvame automaticky prostredníctvom webových formulárov, ale aj manuálne, keď je to nevyhnutné, s dĺžkou platnosti udelenou vo formulároch. Osobné údaje spracúvame zákonným spôsobom, s dôrazom na rešpektovanie Vašich základných práv ako dotknutej osoby. Dôraz kladieme na dodržiavanie zásad integrity, dôvernosti, zodpovednosti a správnosti. Osobné údaje získavame len na konkrétne účely a ich rozsah je obmedzený na nevyhnutný účel spracovania.

Ako sú vaše dáta zabezpečené?

Webstránka www.selfactory.sk používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.

Komu sprístupňujeme osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú viditeľné iba pre nás. Pre účely prípravy podujatí môžu byť sprístupnené overeným spolupracovníkom našej organizácie, pokiaľ je to nevyhnutné k plneniu ich pracovných povinností. V prípade organizovania workshopov, seminárov, podujatí a ďalších aktivít, môžu byť Vaše údaje uvedené na prezenčnej listine a sprístupnené spolu-usporiadateľom, alebo zástupcom iných spoločností s ktorými pravidelne alebo jednorazovo spolupracujeme. Vaše osobné údaje nezverejňujeme a neuskutočňujeme ich prenos do tretích krajín.

Aké sú vaše práva?

Na základe vyžiadania máte právo na prístup k svojim údajom, k informáciám o rozsahu ich spracovania, na opravu, zmenu alebo ich vymazanie. Máte právo aj na obmedzenie ich spracovania alebo namietať proti ich spracúvaniu a právo na prenosnosť údajov, ak je to technicky možné. Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa na nás obrátiť. Všetky vaše podnety a sťažnosti preveríme.

Ako môžete odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov?

Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov je vždy dobrovoľné a máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to úplne alebo čiastočne. Súhlas je možné odvolať spôsobom, ako bol pôvodne udelený alebo tiež písomným oznámením zaslaným na našu adresu alebo na uvedenú e-mailovú adresu.

Dozorný orgán

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Kontaktné údaje nájdete na webovej stránke www.uoou.sk.

Automatické rozhodovanie vrátane profilovania

Selfactory nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie.